DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Przetarg nieograniczony nr 2 / 2024 na Zakup i dostawę artykułów spożywczych, owoce, warzywa,  dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie  podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej  dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej  Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Adres skrzynki ePUAP zamawiającego: DPSletownia/SkrytkaESP
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-add13416-e117-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
 
Numer ID postepowania: ocds-148610-add13416-e117-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Numer ogłoszenia BZP : 2024/BZP 00004681
Nr sprawy: DPS.271.2/2024
data zamieszczenia: 13.03.2024 r.

Dokumentacja do pobrania:Pełna dokumentacja postępowania przetargowego oraz procedura skladania ofert znajduje sie na stronie e-Zamówienia
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści